Công văn 2341/TCT-CS chứng từ nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2341/TCT-CS
V/v: chứng từ nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2008 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 198/CT-KTT1 ngày 6/3/2008 của Cục Thuế Tiền Giang đề nghị hướng dẫn xác định chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết b, Điểm l, Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có ghi: ''Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tống số thuế GTGT ghi trên hoá đơn  GTGT mua hàng hóa, dịch vụ  (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi  trên chứng từ  nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài  theo hướng dẫn  của Bộ Tài chính áp dụng đối với  các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam”.

Như vậy, khi nhập khẩu hàng hoá, số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu được xác định căn cứ vào số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế. Các nhà nhập khẩu nếu đã nộp thuế vào ngân sách và chứng từ nộp thuế đó đã ghi rõ nội dung nộp thuế GTGT theo tờ khai nhập khẩu thì đó là chứng từ hợp lệ để xem xét khấu trừ hay hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tiền Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2344/TCT-QLN xóa nợ thuế