Công văn 2343/VPCP-KTTH tổ chức lễ công bố ngày "Thương hiệu Việt Nam"

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2343/VPCP-KTTH
V/v tổ chức lễ công bố ngày "Thương hiệu Việt Nam"

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2522/BCT-XTTM ngày 31 tháng 3 năm 2008 về việc Lễ công bố các thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2522/BCT-XTTM về việc lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là ngày "Thương hiệu Việt Nam" nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố các thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia và ngày "Thương hiệu Việt Nam", bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ công bố, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thông tin rộng rãi về sự kiện này để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân được biết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Đài Tiếng Nói VN, Thông tấn xã VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 2357/VPCP-KTTH hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng thí điểm Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp cấp huyện