Công văn 2344/TCT-QLN xóa nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/TCT-QLN
V/v Xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Baican Shipping

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV ngày 28/5/2008 của Công ty Baican Shipping về việc xin xóa tiền phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục III, phần Đ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

"Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt bao gồm:

1.1. Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

1.2. Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ."

Căn cứ quy định nêu trên thì Công ty Baican Shipping không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 3785/TCT-CS ưu đãi, miễn giảm thuế