Công văn 2352/VPCP-KGVX phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt bổ sung cơ chế  đặc thù triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà

Hà Nội, ngày 11  tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Nội  tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 11/3/2008 và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2210/BKH-LĐVX ngày 31/3/2008), Xây dựng (công văn số 535/BXD-XL ngày 26/3/2008), về việc phê duyệt bổ sung cơ chế đặc thù triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Asian Indoor Games 3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, cho phép thực hiện việc chỉ định thầu và ký hợp đồng tổng thầu thi công và lắp đặt thiết bị công trình với nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ dự án, trên cơ sở ký trước đó hợp đồng nguyên tắc quy định trách nhiệm, nghĩa vụ các bên (về tiến độ, chất lượng, nguyên tắc nghiệm thu và thanh - quyết toán, nguyên tắc xác định giá cả hợp đồng,...). Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, khi dự án được phê duyệt mới ký hợp đồng tổng thầu thi công và lắp đặt thiết bị công trình.

UBND thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo sớm hoàn thiện và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, đồng thời hoàn tất thủ tục chỉ định thầu theo quy định.

2. Cho phép thực hiện khởi công và triển khai thi công từng hạng mục công trình sau khi có thiết kế kỹ thuật (hoặc bản vẽ thi công) và dự toán hạng mục được duyệt.

3. UBND thành phố Hà Nội làm thủ tục đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán các hạng mục công trình ngay sau khi hoàn thành và toàn bộ công trình theo quy định hiện hành.

4. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo cụ thể và quyết liệt việc triển khai thực hiện dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án và tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

5. Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ công trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND thành phố Hà Nội, các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTg CP;
- Kiểm toán nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH,KTN,ĐP, Website CP,
- Lưu: VT, KGVX (4b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 377/UBND-XDCB chủ trương thực hiện cấp phép xây dựng trạm BTS