Công văn 2384/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2384/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 612/CT-KTT ngày 29/5/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Phước hỏi về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vậy trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không phân biệt ngành nghề kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2412/TCT-CS hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA