Công văn 2390/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2390/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Trả lời công văn số 2648/CT-KTT ngày 16/5/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về việc xác định thu nhập chịu thuế để được hưởng ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần nhựa Việt Hàn là cơ sở sản xuất mới thành lập năm 2007 từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp, trong năm 2007 đã phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư và phát sinh lỗ từ hoạt động này. Đến ngày 31/12/2007, Công ty cổ phần nhựa Việt Hàn giải thể doanh nghiệp, đơn vị đã bán toàn bộ tài sản (nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu...) vì vậy thực tế đơn vị đã không thực hiện đúng cam kết đầu tư, dự án đầu tư, do đó thu nhập từ hoạt động bán tài sản do doanh nghiệp giải thể không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2384/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN