Công văn 2398/BKH-QLĐT rà soát các quy định đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2398/BKH-QLĐT
V/v: Rà soát các quy định về đấu thầu

  Hà Nội , ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi 

 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 

 

Luật Đấu thầu và Nghị định 111/CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã tạo ra khung pháp lý thống nhất cho hoạt động đấu thầu mua sắm sử dụng vốn nhà nước, từ đó đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý đầu tư nói chung và đấu thầu nói riêng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn một số nội dung khác liên quan tới công tác đấu thầu, đặc biệt là công tác thanh, quyết toán đang chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau, gây khó khăn thực hiện dự án cũng như cản trở hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nhằm giải quyết, khắc phục các khó khăn vướng mắc nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) chủ trì rà soát các văn bản pháp luật liên quan để đề xuất những sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với các quy định hiện hành hoặc ban hành văn bản quy phạm phát luật mới.

Do vậy, để có cơ sở báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ KH&ĐT đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp tập trung rà soát và tổng hợp kết quả báo cáo về những nội dung sau:

1. Những vướng mắc, bất cập (nếu có) trong quá trình thực hiện Nghị định 111/CP, kể cả những vướng mắc do có sự không thống nhất giữa quy định tại Nghị định 111/CP với các văn bản pháp luật khác và đề xuất hướng giải quyết; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định 111/CP, cũng như các nội dung liên quan khác cần được hướng dẫn thêm ngoài phạm vi của Nghị định 111/CP.

2. Những vướng mắc, bất cập trong công tác thanh quyết toán hiện nay; đề xuất biện pháp xử lý.

Bộ KH&ĐT mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, doanh nghiệp.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, Vụ QLĐT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG

Cao Viết Sinh

 

Công văn 1383/TCT-DNK truy thu thuế kinh doanh xe ô tô tải cũ ghi giá bán thấp