Công văn 240/BXD-KTTC Chi phí Ban quản lý dự án theo QĐ10/2005/QĐ-BXD

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 240 /BXD-KTTC
V/v: Chi phí Ban quản lý dự án theo QĐ số 10/2005/QĐ-BXD.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Trả lời Văn bản số 73/DA ngày 14/11/2007 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền, Hải Phòng về áp dụng định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và định mức chi phí Ban quản lý dự án đối với những công trình xây dựng từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2006, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã ghi rõ: “Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003…”; Vì vậy, việc áp dụng định mức chi phí Ban quản lý dự án tại Thông tư này đối với những công trình xây dựng từ tháng 10/2005 đến tháng 10/2006 là không đúng quy định;

Theo quy định về định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Bảng II.1 phần II Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD thì định mức chi phí quản lý dự án là mức chi phí tối đa làm căn cứ để xác định chi phí cần thiết cho các công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khi hoàn thành dự án và do Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện, có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án có hiệu quả để hoàn thành công việc quản lý dự án; trong đó, chi phí Ban quản lý dự án là một nội dung thuộc chi phí quản lý dự án và được xác định bằng cách lập dự toán chi phí. Trường hợp phải thuê các tổ chức, cá nhân có năng lực để thực hiện một số công việc quản lý dự án thì Chủ đầu tư phải trích từ nguồn kinh phí quản lý dự án theo định mức quy định. 

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền, Hải Phòng tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thứ trưởng Liên (để B/C),
- Lưu VP, Vụ KTTC, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Công văn 56/BXD-QLN xác định giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao vị trí mặt đường, mặt phố