Công văn 240TCT/ĐTNN thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240 TCT/ĐTNN
V/v Thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Luật DS

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 09/11/2004 của Công ty Luật DS hỏi về thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, Mục VI, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì kể từ ngày 1/1/2004, thuê suất thuế TNDN áp dụng đối với cơ sở kinh doanh là 28%.

Theo quy định trên, trường hợp khách hàng của Công ty Luật DS là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được thành lập vào tháng 5/2003 nhưng Giấy phép đầu tư đã chỉ rõ doanh nghiệp phải "thực hiện các nghĩa vụ tài chính và thuế đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm: thì kể từ ngày 1/1/2004, Doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN theo thuế suất 28%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Luật DS được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Công văn 208/TCHQ-GSQL xử lý kết quả phân tích giám định khác nhau