Công văn 2412/TCT-CS hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với dự án ODA

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1249/TCT-CS ngày 27/3/2008 gửi quý Bộ về việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án phòng chống sốt rét quý toàn cầu tỉnh Bắc Kạn sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, tuy nhiên đến nay Tổng cục Thuế chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

Sau đó, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 547/SYT ngày 27/3/2008 của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với Dự án phòng chống tai nạn thương tích trẻ em sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ.

Tổng cục Thuế xin nêu tóm tắt vấn đề như sau:

1. Sở Y tế thành phố Cần Thơ sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ để thực hiện Dự án Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Sở Y tế ký Hợp đồng trách nhiệm với Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị và Phòng hạ tầng kinh tế quận/huyện triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình phúc lợi. Trên các hoá đơn GTGT, phần tên đơn vị mua hàng ghi tên đơn vị thụ hưởng như Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị, Phòng hạ tầng kinh tế quận/ huyện.

2. Ban Quản lý dự án phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn (BQLDA) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Ban Quản lý dự án Trung ương chuyển; BQLDA ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các huyện, theo đó UBND các huyện giao cho Trung tâm Y tế các huyện thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá tại Việt Nam. Trên hoá đơn GTGT, phần họ tên người mua hàng ghi tên của Trung tâm y tế huyện và Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí với BQLDA.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý dự án phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT đối với những hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam nhưng trên hoá đơn ghi tên của đơn vị thụ hưởng dự án như Trung tâm y tế huyện, Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị và Phòng hạ tầng kinh tế quận/huyện.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế nhận thấy:

- Theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn thì: Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại.

- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, trường hợp của Dự án phòng chống sốt rét quý toàn cầu tỉnh Bắc Kạn và Sở Y tế thành phố Cần Thơ: Chủ dự án không trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án; hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ không ghi tên và mã số thuế của Chủ dự án thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT.

Để có cơ sở trả lời đơn vị, Tổng cục Thuế kính đề nghị quý Bộ xem xét và có ý kiến về các vấn đề sau:

- Chủ dự án (Sở Y tế tỉnh Cần Thơ, BQLDA phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn) có được phép ký Hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị triển khai thực hiện dự án (Phòng giáo dục, Phòng quản lý đô thị, Phòng hạ tầng kinh tế quận/huyện hoặc UBND các huyện sau đó UBND các huyện tiếp tục giao cho Trung tâm Y tế các huyện) thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam để thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại, căn cứ pháp lý về vấn đề này; việc quản lý tài chính, vốn ODA trong trường hợp này.

- Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ ghi tên các đơn vị thụ hưởng mà không ghi tên, mã số thuế của Chủ dự án sẽ không được được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế mong sớm nhận được sự trả lời của Quý Bộ để có hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Bộ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 5938/TCHQ-KTTT giá tính thuế hàng nhập khẩu