Công văn 2432 TCHQ/KTTT xử lý phạt chậm nộp

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2432 TCHQ/KTTT
V/v: xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 244/CV-HQBD ngày 23/5/2002 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên vật liệu NK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ công văn số 10 TC/TCT ngày 02/01/2002 và công văn số 587 TC/TCT ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính về việc miễn phạt chậm nộp đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để trực tiếp sản xuất, lắp ráp sản phẩm, nếu đã nộp xong tiền nợ đọng trước 31/12/2000 thì được xem xét miễn phạt tương ứng với từng tờ khai cho mọi trường hợp (không phụ thuộc vào QĐ 171/1999/QĐ-TTg).

2/ Trường hợp doanh nghiệp không nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu theo thời hạn của thông báo thuế, sau đó thực xuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn nộp thuế (275 ngày) thì phải ra Quyết định không thu thuế tương ứng với số sản phẩm thực xuất và tính phạt chậm nộp từ ngày 276 đến ngày thực xuất khẩu.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC KT - TT XNK
Hỏa Ngọc Tâm

 

Công văn 1568/LĐTBXH-TL tiền lương người lao động văn phòng đại diện