Công văn 2433/BXD-KTQH báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2433/BXD-KTQH
V/v báo cáo tình hình công tác quản lý kiến trúc - quy hoạch của địa phương

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTG ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chỉ thị. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở có báo cáo đánh giá tình hình quản lý kiến trúc quy hoạch tại địa phương mình theo mẫu báo cáo gửi kèm theo Công văn này về các nội dung:

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị;

- Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng được duyệt.

Trong đó nêu rõ những mặt được và tồn tại; kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh các văn bản pháp luật hiện hành và đưa vào dự thảo Luật Quy hoạch đô thị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc quy hoạch đô thị.

Báo cáo đánh giá gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/12/2008.

 

 

Nơi nhận:        
- như trên               
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Công văn 2593/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu