Công văn 2436/LĐTBXH-VL Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2436/LĐTBXH-VL
V/v: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

Bà Hoàng Diệu Linh
(Công ty cổ phần Skills Group)

 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của Bà về việc ghi ở trích yếu, Bộ có ý kiến như sau:

Hồ sơ và thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định tại Điều 9 của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và điểm 6 Mục II của Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đề nghị Bà nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Công văn 2651/TCT-CS thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu