Công văn 2438/BXD-QLN đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở công vụ

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2438/BXD-QLN
V/v: đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở công vụ

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: 

- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc Hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 17/11/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP trong đó giao Bộ Xây dựng nghiên cứu Đề án phát triển nhà ở công vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở công vụ với các nội dung sau:

1. Số liệu về hiện trạng nhà ở công vụ mà các Bộ, ngành và địa phương đang trực tiếp quản lý và dự kiến nhu cầu về nhà ở công vụ đến năm 2015 (theo Biểu mẫu đính kèm).

2. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về quản lý, bố trí sử dụng và phát triển quỹ nhà ở công vụ (về quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc, đầu tư xây dựng…).

Báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương về các nội dung nêu trên xin gửi về Bộ Xây dựng, số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 31/12/2008 để Bộ Xây dựng kịp tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển nhà ở công vụ trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2009.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, giải đáp./.                    

( Số Fax: 04-38215208, Số ĐT: 04-39746478; 0912265270; 0903217176)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

…………………(*)…………………….

BIỂU BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ NHÀ Ở CÔNG VỤ

(Đến ngày          tháng 11 năm 2006)

STT

Quỹ nhà ở công vụ

Trong đó

Biệt thự

Chung cư

Nhà ở khác

Tổng DT đất khuôn viên

(m2)

DT đất sử dụng vào mục đích khác

(m2)

Số lượng

(nhà)

DT sàn XD

(m2)

Số lượng

(căn hộ)

DT sàn XD

(m2)

Số lượng

(nhà)

DT sàn XD

(m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Quỹ nhà ở công vụ mà Bộ, ngành hoặc địa phương đang trực tiếp quản lý:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà cũ (được tiếp quản hoặc được quản lý theo chính sách về nhà đất) đang sử dụng làm nhà ở công vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhà ở công vụ được xây dựng bằng ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

ngày      tháng      năm 2006
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên và đóng dấu)

 

Điện thoại liên hệ:…………………

Công văn 8964/BGTVT-KHĐT giải quyết tồn tại bồi thường giải phóng mặt bằng