Công văn 2510/TCHQ-KTTT ân hạn nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2510/TCHQ-KTTT
V/v: Ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Hằng Tín
(95A Nguyễn Chí Thanh – TP Đà Nẵng)

 

Trả lời Đơn giải trình ngày 05/4/2007 Công ty TNHH Hằng Tín Việt Nam về đề nghị được cấp thẻ ưu tiên do còn để phát sinh nợ thuế quá 90 ngày. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tình hình nợ thuế trên mạng quản lý rủi ro, đến ngày 07/5/2007 do Công ty không để phát sinh nợ thuế, nhưng Công ty đã từng làm phát sinh nợ thuế quá 90 ngày tờ khai 6320/NKD ngày 24/12/2005 tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài, số thuế: 2.362.000đ.

Theo hồ sơ và trình bày của Công ty: Khi mở tờ khai 6320 Công ty đã nộp hết thuế theo khai báo, số nợ thuế phát sinh là phần chênh lệch do điều chỉnh từ thuế suất ưu đãi về thuế suất thông thường do phía nước ngoài không kịp thời cung cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O). Công ty sơ suất không theo dõi chặt chẽ số thuế điều chỉnh, mặt khác Chi cục Sân bay Nội Bài đã thông báo cho doanh nghiệp nhưng chứng từ bị thất lạc nên doanh nghiệp không nộp thuế theo đúng thời gian quy định; Ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan Hải quan, Công ty đã nộp hết số nợ thuế và nợ phạt chậm nộp phát sinh.

Xét thấy việc chậm nộp thuế truy thu của Công ty là do nguyên nhân khách quan, bản thân Công ty là đơn vị chấp hành tốt pháp luật Hải quan nên đã được Cục Hải quan Đà Nẵng cấp thẻ ưu tiên; Để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty, Tổng cục cho phép các lô hàng nhập khẩu của Công ty được áp dụng thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế, với điều kiện Công ty chỉ từng nợ thuế quá 90 ngày tờ khai 6320 nêu trên và đáp ứng đủ điều kiện tại điểm 2.2 mục II phần C Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với các đơn vị mở tờ khai để được xem xét, giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 1809/TCT-PCCS xuất hoá đơn Giá trị gia tăng