Công văn 2569/LĐTBXH-LĐTL chế độ phụ cấp đặc thù

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2569/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ phụ cấp đặc thù  

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Trả lời công văn số 2654/TCT-CS ngày 14/7/2008 của Tổng cục Thuế về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức làm việc ở một số ngành, nghề trong công ty nhà nước. Các chế độ theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg nêu trên, trong đó có chế độ thưởng an toàn đối với một số ngành, nghề được coi là chế độ phụ cấp đặc thù.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 4866/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đường Quán Vuông-ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên