Công văn 2593/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2593/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK đối với hàng XKSXXK,
chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 546/KCNDN-XNK ngày 27/04/2006 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005, hàng nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu, sau đó không xuất khẩu, dùng tặng tổ chức trong nước không thuộc đối tượng xét miễn thuế, không thu thuế, hoàn thuế. Do đó, trường hợp của Xí nghiệp Epic Designers phải nộp đủ số thuế nhập khẩu của nguyên liệu nhập khẩu sản xuất 6.796 cái quần áo hàng không xuất khẩu, tặng lại Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Công văn 05/HĐTĐ-KT hướng dẫn khen thưởng tồn đọng kháng chiến