Công văn 2609/TCT-HT Chính sách thuế TNDN bổ sung

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 2609/TCT-HT
V/v Chính sách thuế TNDN bổ sung.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Hợp tác xã bốc xếp Hiệp Hưng.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 23/CV-HTX ngày 21/05/2008 của hợp tác xã bốc xếp Hiệp Hưng, địa chỉ 105 Nguyễn Tất Thành P.13, Q.4, TP.HCM thắc mắc về nghĩa vụ phải truy thu thuế TNDN bổ sung năm 2002 và năm 2003. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung công văn số 436/CCTQ4-KTT2 ngày 29/4/2008 của Chi cục Thuế Quận 4, TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Hợp tác xã Hiệp Hưng về nghĩa vụ nộp thuế TNDN bổ sung năm 2002 và năm 2003 của Hợp tác xã là đúng theo quy định của Luật thuế TNDN, các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực thi hành tại thời điểm 2002, 2003.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, kiểm tra xem xét trường hợp đối với Hợp tác xã Hiệp Hưng có thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% theo quy định tại khoản 1, điều 10, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 3/1997/QH9 ngày 10/5/1997. Trường hợp Hợp tác xã bốc xếp Hiệp Hưng thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 25% thì đề nghị thực hiện theo đúng công văn số 436/CCTQ4-KTT2 của Chi cục Thuế Quận 4 đã hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Hợp tác xã bốc xếp Hiệp Hưng biết, đề nghị Hợp tác xã liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế Quận 4 và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế Q.4;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế