Công văn 2619/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng đồng phế liệu

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2619/TCT-CS

V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với đồng phế liệu

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Dây đồng Việt NamCFT

 

Trả lời Công văn số 543/07/CV/AC/CFT ngày 05/6/2007 của Công ty Dây đồng Việt Nam CFT hỏi về việc xác định thuế suất thuế GTGT của đồng phế liệu để xác định số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.34, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT hướng dẫn về hàng hóa thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%: “… Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý bao gồm những sản phẩm trực tiếp của công nghiệp luyện cán kéo ở dạng nguyên liệu hoặc sản phẩm, như: sản phẩm kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây. Những sản phẩm luyện cán kéo đã sản xuất chế biến thành các sản phẩm khác thì thuế suất được xác định theo mặt hàng…” và tại điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC có hướng dẫn: “Phế liệu, phế phẩm được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán ra áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo thuế suất của mặt hàng đó.”

Căn cứ hướng dẫn trên, việc xác định thuế suất thuế GTGT của phế liệu thu hồi từ quá trình luyện cán kéo bán ra được căn cứ theo mức thuế suất của sản phẩm luyện, cán, kéo; cụ thể: Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại ở dạng thỏi, thanh, tấm, dây bán ra, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%, nên khi bán phế liệu thu hồi từ quá trình này cũng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; Sản phẩm luyện cán kéo, như: Dây dẫn điện, dây điện thoại… khi bán ra, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%, nên khi bán phế liệu thu hồi từ quá trình này, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%. Cơ sở kinh doanh mua phế liệu thu hồi từ công nghiệp luyện, cán, kéo để sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT được khấu trừ thuế GTGT theo mức thuế suất thực tế ghi trên hóa đơn của cơ sở sản xuất sản phẩm luyện, cán, kéo bán ra và được hoàn thuế GTGT theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết, liên hệ với Cục Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Đại diện TCT tại TP HCM;

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An;

- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Công văn 2629/TCT-TTr thu thuế thu nhập doanh nghiệpđối với hợp đồng hợp tác kinh doanh