Công văn 2623/TCT-KK kê khai thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2623/TCT-KK
V/v kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty cơ khí Ngô Gia Tự

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 268CT/KTT2 ngày 10/1/2008 của Cục thuế TP Hà Nội và công văn số 58/TC-KT ngày 6/6/2008 của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự đề nghị kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công ty cơ khí Ngô Gia Tự đã kê khai thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu sai với số tiền ghi trên chứng từ nộp tiền số 0014836 ngày 29/12/2006 (số tiền thuế ghi trên chứng từ đã nộp là: 170.634.383 đồng; số kê khai là 17.063.438 đồng) nên số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Công ty còn thiếu 153.570.945 đồng. Cục Thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra và xác định chứng từ nộp thuế và số thuế đã kê khai sai trên đây của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự là đúng thực tế.

Căn cứ vào trường hợp sai sót của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự và kiểm tra xác nhận của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý như sau: căn cứ vào số tiền thuế GTGT Công ty đã nộp của hàng hoá nhập khẩu, Công ty thực hiện kê khai khấu trừ số thuế GTGT kê khai thiếu do sai sót nêu trên vào số thuế phải nộp. Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty lập thủ tục đăng ký kê khai bổ sung theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty cơ khí Ngô Gia Tự biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 2624/TCT-CS biên lai thu phí, lệ phí