Công văn 2624/TCT-CS biên lai thu phí, lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2624/TCT-CS
V/v biên lai thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Phú Yên;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trả lời công văn số 914/CT-HCQTTVAC ngày 11/06/2008 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên, công văn số 2141/CT-HCQTTAC ngày 12/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lưu trữ biên lai thu phí, lệ phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, mục III, phần B, Quy trình nghiệp vụ quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 246 TCT/QĐ/AC ngày 21/02/2002 của Tổng cục Thuế V/v Ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt có quy định:

"- Liên 3 (liên lưu): Để nguyên lưu tại quyển biên lai, cán bộ thu, kế toán ấn chỉ không được xé rời khỏi quyển biên lai. Đối với cơ quan thuế các cấp, khi sử dụng hết quyển biên lai cán bộ thu và kế toán ấn chỉ làm thủ tục nhập kho cuống Biên lai để lưu trữ theo quy định. Đối với đơn vị sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí, sau khi thanh toán với cơ quan Thuế số biên lai sử dụng, số tiền được lưu các liên lưu tại đơn vị theo quy định."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì Liên 1 Biên lai thu phí có mệnh giá và liên 3 (liên lưu) của biên lai thu phí không có mệnh giá của đơn vị thu (không thuộc ngành thuế trực tiếp thu hoặc ủy quyền) sau khi thanh toán việc sử dụng ấn chỉ với cơ quan cấp phát ấn chỉ là cơ quan thuế thì được lưu giữ nguyên tại cuống ở đơn vị thu theo quy định. Trường hợp khi thanh toán biên lai, có quyển biên lai thu phí, lệ phí chưa sử dụng hết thì kế toán ấn chỉ của cơ quan thuế ghi nhận (ký tên trên số cuối cùng sử dụng, ghi ngày tháng năm thanh toán Biên lai) và giao cả quyển Biên lai cho đơn vị thu để tiếp tục sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4377/UBND-VX tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo gặp khó khăn do tác động giá tăng trong 6 tháng cuối 2008