Công văn 2629/TCT-TTr thu thuế thu nhập doanh nghiệpđối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2629/TCT-TTR

V/v: Thu thuế TNDN đối với hợp đồng hợp tác KD

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty THE IMAGE CORPORATION HANJENG DEVELOPMENT

 

Trả lời công văn không số không ngày của công ty The Image Corporation Hanjeng Development (sau đây gọi tắt là Công ty The Image) về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty và công ty XD & Phát triển kinh tế quận 6, TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Sicedco). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, Mục I, Phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“I. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) dưới đây có thu nhập chịu thuế phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

1.3 – Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.”

Tại điểm 3, Mục III, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên cũng hướng dẫn về thủ tục nộp thuế như sau:

“Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chi trả thu nhập cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp vào ngân sách nhà nước theo thời hạn do Bộ Tài chính quy định phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày chuyển trả tiền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức cá nhân Việt Nam không khấu trừ tiền thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài thì ngoài việc nộp thay số tiền thuế, còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo chế độ hiện hành”.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên; căn cứ vào biên bản thanh lý Hợp đồng ngày 13/01/2006 và hợp đồng Hợp tác kinh doanh được ký ngày 06/10/1994 giữa Công ty The Image và Công ty Sicedco về việc hợp tác đầu tư xây dựng công trình Thương xá 11 tầng tại 116-118 Bãi Sậy và khu nhà ở 72 căn tại phường 10, quận 6 TP. Hồ Chí Minh thì nghĩa vụ thuế TNDN được xác định như sau:

a) Đối với công trình 08 căn lô E Bình Phú:

Công ty The Image giao lại Công ty Sicedco 5,2 căn hộ và nhận lại số vốn đã góp là 4.481.879.000 đồng, nên không phát sinh thu nhập chịu thuế TNDN và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

b) Đối với công trình 116-118 Bãi Sậy:

Theo thỏa thuận tại biên bản thanh lý hợp đồng Công ty Sicedco nhận lại mặt bằng và trả cho Công ty The Image 624.000 USD.

Như vậy, so với vốn góp ban đầu (542.683,94USD) Công ty The Image phát sinh thu nhập chịu thuế là 81.316,06USD (624.000 USD – 542.683,94USD) và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 20.329,01 USD (81.316,06USD x 25%).

c) Về trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế TNDN:

Công ty Sicedco có trách nhiệm nộp thuế TNDN thay cho Công ty The Image và khấu trừ số tiền thuế TNDN vào số tiền chi trả cho Công ty The Image. Công ty Sicedco nộp thuế vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày chuyển trả tiền cho Công ty The Image.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty The Image biết và thực hiện theo đúng quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cty XD&Phát triển KT Q6 TP.HCM

- Cục thuế TP.HCM

- ĐD TCT phía Nam;

- Lưu: VT, TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Công văn 2618/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động xây lăng mộ