Công văn 2651/TCT-CS thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2651/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 6632/CT-KKT ngày 10/10/2007 của Cục thuế Tp. Đà Nẵng về thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.2 mục II phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, hợp đồng nhập khẩu mua hàng hóa, dịch vụ với phía nước ngoài phải theo đúng quy định của Luật Thương mại ghi rõ: số lượng, chủng loại, giá trị hàng hóa, dịch vụ, giá bán (mua), giá gia công (đối với trường hợp gia công hàng hóa), hình thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu mua của phía nước ngoài.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp may xuất khẩu hàng hóa cho người mua nước ngoài, thực hiện thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất khẩu và giá trị hàng hóa nhập khẩu theo chỉ định của người mua nước ngoài. Hình thức thanh toán bù trừ không được quy định tại hợp đồng xuất khẩu, do đó hàng hóa xuất khẩu trong trường hợp này của doanh nghiệp may xuất khẩu không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS  (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

Công văn 99/BXD-KTXD Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình