Công văn 2672/TCHQ-KTTT Trả lời vướng mắc thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2672/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời vướng mắc về thuế nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 599/CHQ-KTSTQ ngày 24/3/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc vướng mắc chính sách thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Tiến Đạt – Phú Mỹ được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy phép chứng nhận ưu đãi đầu tư số 17/GCN-UBND ngày 17/5/2006 đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm điện gia dụng, thiết bị văn phòng và điện tử. Do vậy, ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty phải căn cứ vào Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ để thực hiện.

Căn cứ hồ sơ gửi kèm theo, trong tờ khai hàng nhập khẩu có ghi là nhập nguyên liệu bán thành phẩm của máy điều hòa và tivi (cơ quan Hải quan cũng xác nhận là bán thành phẩm)

Đối chiếu với quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; điểm 1.16, Mục 1, phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính thì: Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế.

Việc xác định bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ khoản 16 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; điểm 1.16, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa nhập khẩu với hồ sơ doanh nghiệp nộp, Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời xác nhận thời điểm bắt đầu sản xuất và tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để làm cơ sở giải quyết miễn thuế cho doanh nghiệp.

Trường hợp, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiểm tra sau thông quan có đủ cơ sở xác định không phải bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì tiến hành xem xét, xử phạt hành vi gian lận và truy thu thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 2673/TCHQ-KTTT Xác định giá tính thuế ô tô nhập khẩu