Công văn 2673/TCHQ-KTTT Xác định giá tính thuế ô tô nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2673/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định giá tính thuế ô tô nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua rà soát trên Hệ thống thông tin dữ liệu giá (GTT22), Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có nhập khẩu mặt hàng xe ô tô hiệu Hyundai Verna dung tích 1.399cc, xuất xứ Korea có giá khai báo và giá xác định sau tham vấn thấp (từ 4.136USD/c đến 4.700 USD/c) so với giá mặt hàng ô tô tương tự có trên Hệ thống GTT22. Tổng cục cung cấp các thông tin tham khảo như sau:

- Xe ô tô hiệu Hyundai Get, số tự động, dung tích 1.399cc, xuất xứ Korea, sản xuất 2007 tại công văn số 2292/TCHQ-KTTT ngày 19/5/2008 có giá tham khảo, 7.891 USD/c và tại tờ khai số 90/NKD ngày 29/3/2008 tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang chấp nhận giá khai báo là 7,891USD/c (tờ khai này đang ở trạng thái dòng đen).

- Đối với dòng xe ô tô hiệu Hyundai Verna dung tích 1.399cc. xuất xứ Korea, Tổng cục cung cấp thông tin tham khảo giá bán trong nước là 26.000USD/c tại trang Web: httt://www.chodientu.com.vn (thông tin đính kèm).

Để việc áp dụng giá tính thuế thống nhất, đúng các trình tự nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô Hyundai Verna do Korea sản xuất đối với lô hàng còn trong thời hạn tham vấn theo quy định tại Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục Hải quan.

2. Tổ chức thu thập các nguồn thông tin để xác định trị giá tính thuế theo đúng tình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá sau khi bác bỏ trị giá khai báo trên cơ sở nguồn thông tin hàng hóa tương tự và mở rộng tại tờ khai số: 90/NKD ngày 29/03/2008 và các thông tin giá có liên quan do Tổng cục cung cấp nêu trên.

3. Báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) về việc thực hiện trước ngày 20/06/2008.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 1309TCT/TS giá tính thu các khoản từ đất