Công văn 268/CP-QHQT 2001 tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 268/CP-QHQT
V/v: Tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2001

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Văn hóa - Thông tin,
- Bộ Công an,
- Tổng cục Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7882 BKH/QLDA ngày 21 tháng 12 năm 2000) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 4632 TC/TCĐN ngày 8 tháng 11 năm 2000), của Bộ Thương mại (công văn số 4793/TM-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2000), của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 4741/VHTT-KH ngày 3 tháng 11 năm 2000), của Tổng cục Du lịch (công văn số 1101/TCDL-KS ngày 13 tháng 11 năm 2000), về việc mở rộng phạm vi các đối tượng được phép tổ chức hoặc bổ sung chức năng kinh doanh các dịch vụ giải trí bằng máy điện tử có thưởng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không phải là loại hình kinh doanh được khuyến khích, tuy nhiên có thể xem xét cho phép thực hiện tại một số ít nơi để hấp dẫn khách nước ngoài đến du lịch hoặc đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc thẩm định theo quy trình áp dụng đối với các dự án nhóm A quy định tại Nghị định 24/2000/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Du lịch, trên cơ sở thực tế của một số đơn vị được phép làm thí điểm vừa qua, xây dựng Quy định về điều kiện kinh doanh, yêu cầu về tính năng kỹ thuật của thiết bị trò chơi điện tử, quy chế quản lý, quy định về thưởng, chế độ thuế, cơ chế theo dõi, giám sát.... để làm cơ sở xem xét thẩm định cấp phép đầu tư loại hình kinh doanh dịch vụ này, trong đó cần lưu ý bảo đảm các nguyên tắc:

- Chỉ dành cho người nước ngoài chơi;

- Khu vực đặt thiết bị trò chơi điện tử có thưởng phải riêng biệt để dễ quản lý và bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự;

- Áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt và không áp dụng ưu đãi về thuế đối với loại hình kinh doanh này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

 

Công văn1151/UB-NC tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố