Công văn 2680/LĐTBXH-TL hế độ trả lương trong cty NN

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2680/LĐTBXH-TL
v/v: chế độ trả lương trong cty NN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty may Việt Tiến
Số 7 Lê Minh Hương, P.7, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 10976/VT.TCLĐ ngày 14/7/2005 của Công ty may Việt Tiến về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điều 57 của Bộ Lụât Lao động; Điều 6, Điều 7 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 và Điều 6 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì các hệ số mức lương theo tháng lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nói trên và mức lương tối thiểu chung do nhà nước qui định là cơ sở để xếp lương, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Công ty trả lương cho người lao động căn cứ vào công việc được giao, chức vụ đảm nhận, cùng làm một công việc và mức độ hoàn thành (số lượng và chất lượng sản phẩm làm ra) bằng nhau thì được hưởng lương như nhau (không phụ thuộc và hệ số lương của người đó) theo qui chế trả lương của Công ty nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để quí công ty được biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước.

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ TL (3)

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 2681/LĐTBXH-TL xếp lương chức danh bảo vệ trong công ty cổ phần