Công văn 2681/LĐTBXH-TL xếp lương chức danh bảo vệ trong công ty cổ phần

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2681/LĐTBXH-TL

v/v: chế độ tiền lương đối với cty cổ phấn

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Đình Hiểu
Tổ trưởng tổ bảo vệ công ty cổ phần vật liệu bưu điện
Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

 

Trả lời đơn của Tập thể tổ bảo vệ Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện đề ngày 21/7/2005 hỏi về việc xếp lương đối với chức danh bảo vệ trong công ty cổ phần, Bộ lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước. Các công ty này được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động.

Đối với công ty Cổ phần Vật liệu bưu điện áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định thì phải thực hiện đúng việc chuyển xếp lương theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong đó bảo vệ công ty xếp lương theo bảng lương B13, nhóm II.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Tập thể Tổ bảo vệ công ty Cổ phần Vật liệu bưu điện biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty cổ phần Vật liệu bưu điện;
- Tcty Bưu chính viễn thông;
- Lưu VT, Vụ TL (3)

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 3281/TCHQ/GSQL thực hiện công văn 2527/TCHQ-GSQL