Công văn 269/TY-KD uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 269/TY-KD
V/v: Uỷ quyền thực hiện công tác Kiểm dịch động vật tại các cửa khẩu địa phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang

 

Căn cứ Quyết định số 173/1998/QĐ-BNN/TY ngày 30/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho phép Cục Thú y được uỷ quyền cho các Chi cục Thú y thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu địa phương.

Căn cứ kết quả lớp tập huấn kiểm dịch cửa khẩu cho Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang được tổ chức từ ngày 09/5/2002 đến ngày 12/5/2002 tại Long Xuyên - An Giang, Cục Thú y thực hiện uỷ quyền công tác kiểm dịch động vật cửa khẩu như sau:

1. Uỷ quyền cho Chi cục Thú y các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang được thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới với Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân dân Căm-pu-chia.

2. Chi cục Thú y các tỉnh có tên tại Điểm 1 có trách nhiệm lập kế hoạch báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh về việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cũng như biên chế cán bộ để các Trạm Kiểm dịch động vật có đủ điều kiện hoạt động.

3. Thủ tục và nội dung công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thực hiện theo quy định của Pháp luật về Thú y hiện hành, các văn bản pháp quy khác của các cơ quan có liên quan và các công văn hướng dẫn của Cục Thú y về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phòng Kiểm dịch động vật, các Trung tâm Thú y vùng (thuộc Cục Thú y) có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát kiểm tra hoạt động pháp chế, kỹ thuật của các Trạm Kiểm dịch động vật đã được uỷ quyền.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THÚ Y
Bùi Quang Anh

 

Công văn 2709/VPCP-NC giám mục Nguyễn Sơn Lâm chữa bệnh Pháp