Công văn 2709/VPCP-NC giám mục Nguyễn Sơn Lâm chữa bệnh Pháp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2709/VPCP-NC
V/v Giám mục Nguyễn Sơn Lâm đi chữa bệnh ở Pháp

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo của Chính phủ

 

Thủ tướng Phan Văn Khải nhận được đơn của Giám mục Nguyễn Sơn Lâm, phụ trách địa phận Thanh Hóa xin đi Pháp chữa bệnh (đơn đã gửi Ban Tôn giáo của Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đồng ý cho Giám mục Nguyễn Sơn Lâm đi Pháp chữa bệnh, Ban Tôn giáo của Chính phủ trao đổi thêm với các Bộ, ngành liên quan giải quyết theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Tôn giáo biết, thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Công văn 2725/VPCP-KTTH tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam nước ngoài