Công văn 2725/VPCP-KTTH tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam nước ngoài

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2725/VPCP-KTTH
V/v tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch

 

Về đề nghị của Tổng cục Du lịch tại công văn số 460/TCDL-HTQT ngày 10 tháng 5 năm 2002, về tên gọi của tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc thành lập tổ chức xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, giao Tổng cục Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức này (công văn số 498/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ). Chương trình công tác tháng 5 năm 2002 của Chính phủ không đề cập đến khái niệm "Văn phòng du lịch Việt Nam ở nước ngoài".

Vì vậy, Văn phòng Chính phủ kính đề nghị Tổng cục Du lịch thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 498/VPCP-KTTH nêu trên./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 536/CP-CN kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên