Công văn 2732 TCHQ/KTTT thuế suất thuế GTGT

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2732 TCHQ/KTTT
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân Trào
(100 Quốc Bảo, TT Văn Điển - Hà Nội)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 02TT-HQLS ngày 26 tháng 4 năm 2004 của DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân trào khiếu nại về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) lô hàng máy phun đúc nhựa và máy đúc kẽm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.21, mục II, phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) có mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Trường hợp DNTN sản xuất phụ tùng xe máy Tân Trào nhập khẩu lô hàng máy phun đúc nhựa thuộc nhóm hàng 8477 và máy đúc kẽm thuộc nhóm hàng 8454 là tư liệu sản xuất thuộc nhóm sản phẩm cơ khí có thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn, DNTN sản xuất xe máy Tân Trào biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 2997/CV-NLDK xác nhận thiết bị chính Hợp đồng thiết bị toàn bộ dự án đường xây và trạm biến áp