Công văn 273TCT/PCCS miễn giảm thuế dự án BOT thủy điện Cần Đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 273TCT/PCCS
V/v: thuế đ/v dự án BOT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 478/CT-QLDN ngày 10/6/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Phước về miễn giảm thuế đối với dự án BOT thủy điện Cần Đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: căn cứ quy định tại Điểm 2 Điều 36 Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban hành quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước, Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì Dự án BOT thủy điện Cần Đơn được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho chín năm tiếp theo. Từ ngày 1/1/2004 dự án tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong Giấy phép đầu tư thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ thì dự án được hưởng mức ưu đãi theo quy định tại Nghị định cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

- Về thuế tài nguyên: Tại Điều 10 Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) ngày 16/4/1998 quy định: “Dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước có khai thác tài nguyên (trừ dầu khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyên trong ba năm đầu kể từ khi bắt đầu khai thác”. Căn cứ quy định trên, dự án BOT thủy điện Cần Đơn thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước nên được giảm tối đa về thuế tài nguyên theo mức ưu đãi nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 274TCT/PCCS thuế chuyển nhượng cầu thủ bóng đá