Công văn 2742/VPCP-KTTH chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập miễn thuế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2742/VPCP-KTTH
V/v chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập miễn thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Công an,
- Tổng cục Hải quan.

 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 2145/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Tổng cục Hải quan, về việc chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập miễn thuế (có bản chụp kèm theo).

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo  tại công văn số 2377/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ (công văn này có gửi Tổng cục Hải quan). Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng cục Hải quan biết và phối hợp cùng các Bộ liên quan thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 1491/LĐTBXH-TL tiền lương đối với người lao động doanh nghiệp FDI