Công văn 2748/TC/TCT thuế thu nhập cá nhân của lao động Việt Nam làm việc tổ chức thuộc Liên hiệp Quốc

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2748/TC/TCT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2748 TC/TCT NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA LAO ĐỘNG VIỆT NAMLÀM VIỆC TẠI CÁC TỔ CHỨC THUỘC LHQ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 631/VPCP-KTTH ngày 05/02/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc tại các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc, tại điểm 1: "Công dân Việt nam làm việc trong các tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc có thu nhập phải nộp đủ thuế theo quy định của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tắt là thuế thu nhập) hiện hành".

Để thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, cục thuế có trách nhiệm kiểm tra và yêu cầu các lao động Việt nam làm việc trong các tổ chức quốc tề thuộc Liên Hợp Quốc đóng trên địa bàn thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập phát sinh từ 1/1.2002 và nộp ngay vào NSNN.

Đối với khoản thuế thu nhập phát sinh từ 1/7/1997 đến 31/12/2001 do phía Liên hợp quốc có thoả thuận nộp thay nên sẽ được Bộ Tài chính phối hợp với Bộ ngoại giao xem xét xử lý riêng.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Công văn 1549 TCHQ/KTTT hoàn thuế NV1, hàng SXXK