Công văn 2752/BNV-CCVC thực hiện NĐ143/2007/NĐ-CP quy định thủ tục thực hiện nghỉ hưu cán bộ, công chức

BỘ NỘI VỤ

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 2752/BNV-CCVC

V/v: thực hiện NĐ số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Hà Nội, ngày 24 tháng  9  năm 2007

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng quản trị các công ty nhà nước đặc biệt quan trọng

Ngày 10 tháng 9 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu. Để triển khai thực hiện Nghị định này, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thực hiện như sau:

1. Kể từ tháng 10 năm 2007, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cấp phó của người đứng đầu) có thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu từ tháng 3 năm 2008 trở đi. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu từ nay đến trước tháng 3 năm 2008 thì ra thông báo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu đối với người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới.

Khi ra thông báo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đồng thời phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức để ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, đồng thời báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra quyết định để cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ hưu đúng tuổi theo đúng quy định.

3. Vào tháng 9 hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , Hội đồng quản trị các công ty nhà nước đặc biệt quan trọng báo cáo Bộ Nội vụ (Theo mẫu kèm theo) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh sách cán bộ, công chức, viên chức do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đủ tuổi nghỉ hưu của năm tiếp theo.

Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các công ty nhà nước đặc biệt quan trọng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ CCVC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn

 


 

Mẫu số 1 - BNV

 

Tên đơn vị: ……….

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

DIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỔ NHIỆM, QUẢN LÝ ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Kèm theo Công văn số 2752/BNV-CCVC ngày 24/9/2007)

 

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày tháng năm nào

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 2 - BNV

 

Tên đơn vị: ……….

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO CẤP CỤC, VỤ, VIỆN

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐẾN VÀ QUÁ TUỔI NGHỈ HƯU

(Kèm theo Công văn số 2752/BNV-CCVC ngày 24/9/2007)

 

TT

Họ và tên

Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Dự kiến nghỉ hưu vào ngày tháng năm nào

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Công văn 5464/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế