Công văn 2763/VPCP-QHQT mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2763/VPCP-QHQT
V/v mở Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Việt tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 269/NHNN-CNH ngày 20 tháng 3 năm 2002) về việc Ngân hàng liên doanh Lào - Việt xin phép mở Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh; và báo cáo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (công văn số 1274/BC-BIDV ngày 10 tháng 5 năm 2002) về việc phía Lào chưa đồng ý việc mở thêm chi nhánh, khi hội đủ điều kiện Ngân hàng liên doanh Lào - Việt sẽ trình văn bản xin phép thành lập Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến chính thức về các việc liên quan nói trên để trình lại Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 2742/VPCP-KTTH chuyển nhượng xe ô tô tạm nhập miễn thuế