Công văn 278/CP-QHQT dự án Giảm nhẹ thiên tai do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 278/CP-QHQT
V/v dự án Giảm nhẹ thiên tai do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Ngoại giao,
 - Bộ Tài chính,
 - Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1238 BKH-KTĐN ngày 07 tháng 03 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại với kinh phí 12.255.000 đô la Ôxtrâylia. Phần đóng góp của phía Việt Nam tương đương 2.904.000 đô la Ôxtrâylia do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bố trí trong ngân sách hàng năm của tỉnh.

- Đồng ý lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thay mặt Chính phủ ký với Ôxtrâylia Thoả thuận bổ sung dự án. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền ký.

- Trong khi đàm phán hoàn thiện dự án Thoả thuận bổ sung, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi lưu ý các ý kiến đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xây dựng các dự án cụ thể và tiến hành thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 751/LĐTBXH-CSLĐVL trả lời chế độ người lao động