Công văn 2812/TCT-CS hạch toán khoản tiền thuế nhập khẩu được hoàn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2812/TCT-CS
V/v hạch toán khoản tiền thuế nhập khẩu được hoàn.

 Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nguyễn Thành.
Địa chỉ: Số 171 Đống Đa, Quy Nhơn, Bình Định

 

Trả lời văn bản số 02/CV/2008 ngày 03/01/2008 của Công ty TNHH Nguyễn Thành hỏi về việc hạch toán khoản tiền hoàn thuế nhập khẩu do điều chỉnh giá thuế nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty Nguyễn Thành, Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai (là đơn vị trực tiếp nhập khẩu hàng hoá), được cơ quan hải quan hoàn lại một phần số thuế nhập khẩu đã nộp do điều chỉnh thuế nhập khẩu thì Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai phải hạch toán khoản tiền thuế được hoàn vào thu nhập khác. Trường hợp Công ty Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai có ký phụ kiện hợp đồng với Công ty Nguyễn Thành, theo đó, Công ty Đầu tư và phát triển Kỳ Hà Chu Lai phải trả lại toàn bộ số tiền thuế nhập khẩu được hoàn cho Công ty Nguyễn Thành thì việc thoả thuận thực hiện hợp đồng là sự ràng buộc trách nhiệm hai bên không liên quan đến chính sách thuế. Khi Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai thực hiện trả số tiền thuế được hoàn cho Công ty Nguyễn Thành thì Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai hạch toán số tiền này vào chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty Nguyễn Thành nhận được số tiền thuế được hoàn từ Công ty Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nguyễn Thành được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

           

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Định;
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam;
- Vụ PC, CST, CĐKT;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2824/TCT-KK Hoàn thuế xuất khẩu dầu thô