Công văn 2814/TCT-DNNN thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) gạo ủy thác xuất khẩu qua Tổng công ty lương thực

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2814/TCT-DNNN
V/V: thủ tục, hồ sơ hoàn thuế

đối với gạo ủy thác xuất khẩu

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty CP thương mại – du lịch tỉnh Sóc Trăng 

 

Trả lời Công văn số 172/ĐN.TMDL ngày 12/7/2005 của Công ty cổ phần Thương mại – Du lịch tỉnh Sóc Trăng về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với gạo ủy thác xuất khẩu qua các Tổng công ty lương thực, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, 2 - Mục II - Phần D – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo ủy thác xuất khẩu qua các Tổng công ty lương thực bao gồm:

-Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT;

-Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu vào, đầu ra;

-Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ;

-Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu;

-Bảng kê ghi rõ số, ngày tờ khai xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác; số, ngày hợp đồng ủy thác xuất khẩu; hình thức thanh toán, số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu;

Hồ sơ hoàn thuế GTGT không yêu cầu phải có hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu và chứng từ thanh toán với nước ngoài qua ngân hàng cho từng đơn vị ở địa phương.

Trường hợp Công ty đã lập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu như nêu trên thì được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-TCTy lương thực Miền Nam;
-Cục thuế tỉnh Sóc Trăng;
-Lưu VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 2815/TCT-DNNN áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) các hạng mục công trình xây dựng ký hợp đồng bổ sung trong 2004