Công văn 2816/TCT-KK Hóa đơn kê khai chậm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2816/TCT-KK
V/v: Hóa đơn kê khai chậm 

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 2100/CT-KT1 ngày 10/6/2008 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khấu trừ thuế GTGT kê khai chậm quá 3 tháng của Công ty TNHH Hùng Vương Huế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai khấu trừ chậm quá 3 tháng, Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT ngày 3/7/2008 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 7740/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn Công ty TNHH Hùng Vương Huế thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 2812/TCT-CS hạch toán khoản tiền thuế nhập khẩu được hoàn