Công văn 2817/TCT-KK kê khai thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2817/TCT-KK
V/v: kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1308/CT-KTT ngày 18/6/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn kê khai chậm quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai khấu trừ chậm quá 3 tháng, Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT ngày 3/7/2008 gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 7740/BTC-TCT nêu trên để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 5836/TCHQ-KTTT thời hạn nộp thuế hàng mẫu phục vụ SXXK