Công văn 2824/TCT-KK Hoàn thuế xuất khẩu dầu thô

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2824/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế xuất khẩu dầu thô

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được công văn 3110/TCHQ-KTTT ngày 03/7/2008 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế xuất khẩu dầu thô. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo điều 13 Nghị định thư ngày 16/12/2005 bổ sung, sửa đổi điều 13 Hiệp định liên Chính phủ ngày 16/7/1991 có quy định: không thu thuế xuất khẩu dầu thô đối với dầu lãi của phía Nga từ ngày 01/01/2005.

Theo đó Bộ Tài chính đã có công văn 7712 TC/TCT ngày 22/6/2005 quy định các tỷ lệ tạm nộp các loại thuế, trong đó tỷ lệ thuế xuất khẩu không bao gồm thuế xuất khẩu đối với dầu lãi phía Nga.

Bộ Tài chính có chỉ đạo tại công văn 4280/BTC-TCT ngày 31/3/2006 về việc hoàn thuế xuất khẩu đối với dầu lãi phía Nga: Riêng đối với phần dầu lãi được chia bổ sung từ khoản lãi vượt do giá thực bán cao hơn giá kế hoạch, đã nộp thuế xuất khẩu nên phải hoàn lại cho phía Nga.

Như vậy lợi nhuận bổ sung của năm 2005, 2006, 2007 cho phía Nga trong Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro do giá thực bán dầu cao hơn giá kế hoạch sẽ được hoàn thuế xuất khẩu cho phía Nga, cụ thể:

- Lợi nhuận bổ sung cho phía Nga trong Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro do giá thực bán dầu cao hơn giá kế hoạch làm căn cứ xác định hoàn thuế xuất khẩu là lợi nhuận bổ sung của các năm 2005, 2006, 2007 phía Nga thực nhận trong các năm đó.

- Về thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô tại thời điểm năm 2005, 2006, 2007 là 4%, không tính trên phần thuế tài nguyên đã nộp NSNN. Đối với từng lô dầu xuất khẩu, thuế xuất khẩu được xác định trừ phần thuế tài nguyên: (100 – 18) x 4% = 3.28% và được thu theo lượng dầu thô bán theo giá thực bán. Như vậy thuế suất thuế xuất khẩu giải quyết hoàn thuế cho phần lợi nhuận bổ sung cho phía Nga là 4%.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Thuế. Đề nghị Tổng cục Hải quan kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty cổ phần Zarubezhneft và giải quyết hoàn thuế xuất khẩu đối với Công ty theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 2817/TCT-KK kê khai thuế GTGT