Công văn 2836/TCT-DNNN chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2836/TCT-DNNN
V/v: Giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Trả lời công văn số 1509/TCT-TCKT ngày của Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1 Mục II Thông tư số 92/2004/TT-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc ưu đãi thuế cho các Dự án Nhà máy điện Uông Bí mở rộng và Dự án Nhà máy điện Cà Mau quy định: “Hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu, miễn phụ thu hàng nhập khẩu (nếu có) và không phải nộp thuế GTGT khi nhập khẩu:

Hàng hóa nhập khẩu để tạo TSCĐ cho Dự án (sau đây gọi tắt là hàng hóa) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được hoặc trong nước đã sản xuất được nhưng chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật được miễn thuế nhập khẩu, miễn phụ thu hàng nhập khẩu (nếu có) và không thuộc diện chịu thuế GTGT, bao gồm:

- Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng;

- Linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng, khuôn mẫu, gá lắp, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng;

- Nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết bộ phận rời, phụ tùng, khuôn mẫu, gá lắp, phụ tùng đi kèm với thiết bị, máy móc:

- Vật tư xây dựng”.

Căn cứ vào quy định trên, các hàng hóa, vật tư là nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền công nghệ cho Dự án Nhà máy điện Uông Bí mở rộng theo hợp đồng số 190503/EVN-LILAMA ngày 19/5/2003 do Tổng công ty nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu. Đối với các sản phẩm là thiết bị, máy móc, linh kiện, phụ tùng của máy móc, thiết bị được sản xuất, chế tạo trong nước từ nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư nhập khẩu nêu trên vẫn thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Việc lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT giữa LILAMA với EVN thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty lắp máy Việt biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- TCT Điện lực Việt ;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 2035/BKHCN-KHTC hướng dẫn xử lý tài sản đề tài cấp nhà nước và các Chương trình KH&CN sau khi kết thúc