Công văn 2864/VPCP-QHQT gia nhập Công ước trừng trị hành vi trái pháp luật chống an toàn hàng hải và NDTngăn chặn hành vi trái pháp luật chống an toàn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2864/VPCP-QHQT
V/v gia nhập Công ước về trừng trị các hành vi trái pháp luật chống an toàn hàng hải và Nghị định thư về ngăn chặn hành vi trái pháp luật chống an toàn của Giàn cố định trên thềm lục địa

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tại công văn số 1494 GTVT/QHQT ngày 06 tháng 5 năm 2002) về việc gia nhập Công ước về trừng trị các hành vi trái pháp luật chống an toàn hàng hải và Nghị định thư về ngăn chặn hành vi trái pháp luật chống an toàn của Giàn cố định trên thềm lục địa, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình nói trên.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Ngoại giao dự thảo tờ trình Chủ tịch nước quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Công văn 3031 TCT/CS xử lý hoá đơn ghi không đúng tên, địa chỉ