Công văn 2875/TCT-PCCS sử dụng biên lai thu phí và lệ phí để thu tiền ủng hộ cơ sở hạ tầng địa phương

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2875/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005 


Kính gửi :
Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 8465/CT-TTr1-Đ4 ngày 20/07/2005 của Cục thuế TP.HCM về việc sử dụng biên lai thu phí và lệ phí để thu tiền ủng hộ cơ sở hạ tầng địa phương; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Việc thu tiền ủng hộ cơ sở hạ tầng địa phương phải sử dụng biên lai thu tiền do Sở Tài chính in, phát hành theo quy định tại Thông tư số 35 TC/NSNN ngày 21/6/1997 hướng dẫn về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội.

Hành vi lập biên lai thu phí và lệ phí để thu tiền ủng hộ quỹ cơ sở hạ tầng địa phương thì bị xử phạt cảnh cáo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

2/ Đề nghị Cục thuế từ sự việc trên phải xem xét lại việc cấp biên lai thu phí, lệ phí và việc quản lý, sử dụng, báo cáo, thanh quyết toán biên lai nói chung. Nếu phát hiện đơn vị được cấp biên lai thu phí lệ phí không có nhu cầu sử dụng thì phải thu hồi toàn bộ biên lai thu phí, lệ phí còn tồn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b). 

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Công văn 2880/TCT-PCCS thuế suất thuế giá trị gia tăng