Công văn 2883/TCT-TS lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2883/TCT-TS
v/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Nghệ An

 

Trả Lời Công Văn Số 724/CT-TTHT ngày 09/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Nghệ an về việc lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm k3, Khoản 1, Mục 1 Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định không phải nộp lệ phí trước bạ đối với: “Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ tài sản, như thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới… thì phải nộp lệ phí trước bạ)”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty khoáng sản Việt Nhật (liên doanh giữa một công ty của Việt Nam với hai công ty của Nhật Bản) được phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của phía Việt Nam cho phía Nhật Bản trong liên doanh và chuyển đổi hình thức đầu tư thành công ty 100% vốn nước ngoài, đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ trước đây đã đứng tên đăng ký quyền sở hữu công ty liên doanh nay chuyển sang tên công ty 100% vốn nước ngoài thì không phải nộp lệ phí trước bạ phần trị giá tài sản theo tỷ lệ góp vốn của phía Nhật Bản nhưng phải nộp lệ phí trước bạ phần trị giá tài sản góp vốn của phía Việt Nam chuyển nhượng cho phía Nhật Bản.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nghệ An biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 2886/TCT-DNK thuế GTGT cơ sở là đại lý bán đúng giá dầu nhớt Castrol