Công văn 2941/TCHQ-GSQL xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc động vật vào Liên bang Nga

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2941/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc động vật vào Liên bang Nga

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận văn bản số 1141, ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam (gửi kèm) thông báo về việc cấm mang hàng hoá có nguồn gốc động vật không có giấy phép của Cơ quan thanh tra thú y Liên Bang Nga vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc áp dụng quy định trên, trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết tạm thời văn bản số 1141 nêu trên của Đại sứ quán Liên bang Nga tại nơi làm thủ tục và thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu (dưới mọi loại hình) vào Liên bang Nga có nguồn gốc động vật biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Công văn 2390/TCT-CS ưu đãi thuế TNDN