Công văn 2980 TCT/NV6 xuất hoá đơn và trích khấu hao tiền đền bù

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2980 TCT/NV6
V/v xuất hoá đơn và trích khấu hao tiền đền bù

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi: 

Xí nghiệp Mỹ Á
(216 Đội Cấn - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 36/CV/MA ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Xí nghiệp hỏi về việc trích khấu hao và xuất hoá đơn đối với tiền đền bù đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quyết định số 54 TC/TCT ngày 20 tháng 2 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng; theo quy định tại điểm 2a Điều 5 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xí nghiệp Mỹ Á được UBND Thành phố Hà Nội có quyết định cho thuê đất để sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mảnh đất này do Công ty HANECO thuê trước đây, do đó Xí nghiệp Mỹ Á phải đền bù cho Công ty HANECO, trường hợp này được xử lý như sau:

- Về nguyên tắc trong các năm 1996, 1997, 1998 khi thu tiền đền bù của Xí nghiệp Mỹ á, Công ty HANECO phải xuất hoá đơn và phải kê khai nộp thuế Lợi tức. Trường hợp khi thu tiền đền bù, Công ty HANECO không xuất hoá đơn là không thực hiện đúng quy định về việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng. Công ty HANECO sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Số tiền đền bù mà Xí nghiệp Mỹ Á trả cho Công ty HANECO (Căn cứ Quyết định cho thuê đất của UBND Thành phố Hà Nội; Biên bản họp Hội đồng định giá (mặc dù không có hoá đơn nhưng có đầy đủ Phiếu thu tiền; Biên bản xác nhận của Công ty HANECO được coi là chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, do đó Xí nghiệp Mỹ Á được hạch toán khoảng chi phí này vào nguyên giá TSCĐ vô hình (chi phí về đất sử dụng) và được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp Mỹ Á được biết và thực hiện.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

 

 

 

 

Công văn 2995 TCT/CS xử lý thuế trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn