Công văn 2995 TCT/CS xử lý thuế trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2995 TCT/CS
V/v xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:  Công ty xây dựng nền móng Jikon.

Trả lời công văn số 24.07/VP.JK03 ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Công ty xây dựng nền móng Jikon về việc xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; điểm 3 phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dãn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ nêu trên;

- Nếu hoá đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng được xác định là bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế thì:

+ Trường hợp hoá đơn nêu trên là đúng thực tế có mua hàng, hàng hoá mua vào được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì đơn vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp hoá đơn không có hàng mua vào, doanh nghiệp bị xử lý theo hành vi trốn thuế, không được khấu từ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp.

- Nếu hoá đơn phát sinh từ ngày doanh nghiệp bán hàng được xác định là bỏ trốn thì không được kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế hướng dẫn để Công ty biết và thực hiện.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

 

 

Công văn 4446/TCT-DNNN hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT